"Rozpoczęta rekrutacja na szkolenie „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Budowlanym - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA” Więcej
dr hab inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
Ostatnie miejsca na VI edycję Studiów Podyplomowych "Koordynator Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Budownictwie" - Początek studiów 28 października 2017, zjazdy z rocznikami nieparzystymi. Więcej
dr hab. inż. Wojciech Drozd
Rekrutacja na VII edycję studiów "Przedmiarowanie, kosztorysowanie
i planowanie robót budowlanych" otwarta. Więcej

dr inż. Michał Juszczyk
Już wkrótce planujemy rekrutację na VI edycję studiów „Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych". Planowana rekrutacja - styczeń/luty 2020 r. Rozpoczęcie studiów – marzec/kwiecień 2020r. Więcej
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak
Gwarantujemy profesjonalne zajęcia dydaktyczne, wykłady, ćwiczenia i laboratoria w oparciu
o najlepsze dostępne oprogramowanie Zuzia, Norma Pro, Planista, Primavera, MS Project.

mgr inż. Marcin Kowalik
Zakład L-31

Proponowane tematy prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych II stopnia

 

dr inż. Agnieszka Leśniak
 • Planowane a rzeczywiste koszty inwestycji budowlanej – różnice i przyczyny ich wystąpienia
 • Partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych (Partnering i/lub PPP)
 • Sposoby pozyskiwania wykonawców/podwykonawców robót budowlanych na przykładzie…..
 • Strategia przetargowa wybranego wykonawcy budowlanego
 • Analiza działalności inwestycyjnej na przykładzie gminy ..........
 • Przyczyny opóźnień robót budowlanych
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów budownictwa
 • Czas i koszt realizacji przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na przykładzie wybranego budynku
 • Sposoby obliczania narzutów w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka
 • Analizy kosztów sporządzane w budowlanym procesie inwestycyjnym.
 • Efektywność wykonywania wybranych robót budowlanych
 • Realizacja przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z zasadami FIDIC
 • Modele realizacji przedsięwzięć budowlanych
 • Analiza ofert przetargowych na roboty budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego
dr inż. Wojciech Drozd
 • Procedury administracyjne w procesie budowlanym na przykładzie realizacji….
 • Ocena stanu technicznego…
 • Zmiana przeznaczenia funkcji lokalu na przykładzie…
 • Analiza techniczno- ekonomiczna termomodernizacji budynku …..
 • Analiza przeglądów technicznych dla budynków…
 • Współczesna rozwiązania stropowe. Analiza…
 • Projekt organizacji robót …
 • Pokrycia dachowe. Analiza…
 • Obiekty budowlane w kontekście osób niepełnosprawnych.
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych. Analiza…
dr inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 • Metody ocieplania ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych nowowznoszonych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków
 • Nowoczesne materiały i technologie docieplania ścian zewnętrznych
 • Stosowane w Polsce i na świecie materiały i metody ocieplania ścian za pomocą izolacji transparentnej
 • Remont lub budowa budynku mieszkalnego – technologia i organizacja budowy na wybranym przykładzie
 • Technologia i organizacja wybranych robót wykończeniowych (np. tynkarskich)
 • Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii związanych z wykonaniem poszczególnych elementów budynku (np. ściany, stropy, dachy)
 • Analiza techniczno-ekonomiczna współczesnych rozwiązań drzwi i okien
 • Analiza techniczno-ekonomiczna pokryć dachowych
 • Technologia wykonania zielonego dachu
 • Budownictwo systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów wznoszenia ścian
 • Materiały i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
 • Procedura przetargowa w budownictwie – teoria i praktyka
 • Opracowanie oferty przetargowej wraz z dokumentacją i pakietem prezentacyjnym firmy budowlanej
 • Organizacja przetargu na roboty budowlane na przykładzie wybranej gminy
 • Analiza działalności inwestycyjnej gminy
 • Badania marketingowe wybranego sektora rynku budowlanego
 • Zaprojektowanie i wykonanie badań rynku wspomagających podjęcie decyzji odnośnie założenia nowej firmy budowlanej w danym regionie
 • Budownictwo mieszkaniowe – analiza oraz prognoza rynku
 • Badanie rynku nieruchomości budynkowych
 • Promocja, reklama usług budowlanych – teoria i praktyka na wybranym przykładzie
 • Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych na wybranych przykładach
 • Firma budowlana i jej relacje z otoczeniem. Alianse strategiczne
 • Analiza struktury organizacyjnej oraz stosowanych stylów i technik zarządzania w wybranym przedsiębiorstwie budowlanym
 • Analiza i prognoza rozwoju wybranego przedsiębiorstwa budowlanego za pomocą metody: list kontrolnych, Lepparda oraz SWOT
 • Analiza niekonwencjonalnych źródeł energii. Budownictwo energooszczędne.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów rusztowań lub deskowań
dr inż. Krzysztof Zima
 • Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez deweloperów w Krakowie
 • Ryzyko w działalności firmy deweloperskiej
 • Alternatywne źródła energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna systemów deskowań lub rusztowań.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych nowoczesnych rozwiązań technologicznych
 • Wstępny budżet inwestycji budolwanej
 • Planowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej
 • Organizacja budowy lub wybranych procesów budowlanych
 • Kosztorysowanie robót budowlanych – porównanie wariantów rozwiązań technologiczno-materiałowych dla wybranych elementów budowlanych
 • Nowoczesne oprogramowanie komputerowe wspomagające kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych
 • Cyfrowe przedmiarowanie robót budowlanych na wybranym przykładzie
 • Przedmiarowanie robót budowlanych – tradycja, a nowoczesność
 • Porównanie kosztorysu inwestorskiego z kosztorysem ofertowym
 • Roboty dodatkowe i zamienne w budowlanym procesie inwestycyjnym
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB jako ważny dokument opisujący zamówienie na roboty budowlane
 • Błędy wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Modelowanie informacji o budynku w technologii 5D – Building Information Modelling (BIM)
 • Idea BIM – projektowanie 3D, 4D, 5D…
 • Harmonogramowanie robót budowlanych w technologii BIM
 • Systemy klasyfikacji robót budowlanych – rola i zastosowanie w procesie budowlanym
 • Normowanie wybranych robót budowlanych (tworzenie i analiza dostępnych katalogów nakładów rzeczowych)
dr hab inż. Edyta Plebankiewicz
 • Analiza ofert przetargowych wykonawców budowlanych na wybranych przykładach.
 • Kryteria oceny ofert przetargowych stosowane przez polskich inwestorów na tle rozwiązań unijnych.
 • Procedura przetargu ograniczonego na roboty budowlane na przykładzie ...
 • Wzorcowe opracowania dotyczące kalkulacji kosztów przedsięwzięcia budowlanego.
 • Wzorcowe opracowania dotyczące przygotowania przedsięwzięcia budowlanego.
 • Procedury trybów negocjacyjnych pozyskiwania wykonawców robót budowlanych na przykładach.
 • Porównanie trybów udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane w wybranych krajach.
 • Komputerowe wspomaganie przygotowania ofert przetargowych na roboty budowlane.
 • Komputerowe wspomaganie procesu przygotowania i przeprowadzenia procedury zamówienia na roboty budowlane.
 • Projekt programu wspomagającego przygotowanie ofert przetargowych.
 • Oszacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane – teoria i praktyka.
 • Kalkulacje kosztów w budowlanym procesie inwestycyjnym.
 • Prekwalifikacja jako metoda wyboru właściwego wykonawcy robót budowlanych.
 • Wybór wykonawcy robót budowlanych z zastosowaniem procedury prekwalifikacji, na wybranych przykładach.
 • Metody pozyskiwania wykonawców robót budowlanych na przykładzie wybranego inwestora.
 • Opis sposobu obliczenia ceny oferty a sporządzenie kosztorysu ofertowego.
 • Kosztorys inwestorski a ofertowy – analiza porównawcza na wybranych przykładach.
 • Koszty łączne budynków mieszkalnych.
 • Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych elementów budynku.
 • Przygotowanie inwestycji budowlanej na przykładzie...
 • Zastosowanie Wielokryterialnej Analizy Porównawczej do optymalizacji rozwiązań materiałowych elementów obiektu budowlanego.
 • Zastosowanie Wielokryterialnej Analizy Porównawczej do wyboru najkorzystniejszego rozwiązania projektowego zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 • Remont i modernizacja wybranego obiektu budowlanego –studium przypadku.
 • Czas i koszt wykonania wybranego obiektu budowlanego w aspekcie jego rozwiązań technologiczno-materiałowych
dr inż. Renata Kozik
 • Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii wykonania wybranych elementów obiektu budowlanego  (np. ściany, stropy)
 • Projekt organizacji robót dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego
 • Projekt technologii i organizacji wykonania remontu budynku  wraz oszacowaniem kosztów remontu
 • Analiza rozwiązań technologicznych dla zabezpieczeń cieplno-wilgotnościowych budynków wraz z oszacowaniem kosztów
 • Technologie wzmacniania fundamentów starych budowli (analiza techniczno – ekonomiczna)
 • Metody oceny stopnia zużycia technicznego budynków i ich wykorzystanie w praktyce
 • Nowoczesne metody osuszania murów – analiza techniczno- ekonomiczna
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym
 • Metody planowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie
 • Technologia budowy domów drewnianych - analiza techniczno – ekonomiczna
 • Rewitalizacja obiektów zabytkowych
 • Remont obiektu budowlanego – studium przypadku
 • Budowlany proces inwestycyjny na wybranym przykładzie (wraz z oszacowaniem kosztów)
 • Budownictwo pasywne
 • Biobudownictwo – analiza techniczno - ekonomiczna
 • Analiza przyczyn i okoliczności wystąpienia katastrof budowlanych
 • Nowoczesne rozwiązania w budownictwie inteligentnym
 • Umowy o roboty budowlane i ich wpływ na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
 • Procedury przetargowe w budownictwie – teoria i praktyka
 • Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych  – teoria i praktyka
 • Planowanie i przygotowanie inwestycji budowlanej – studium przypadku
 • Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane (np. wykonanie, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych).
 • Badanie i analiza rynku budowlanego
dr inż. Grzegorz Śladowski
 • Optymalizacja czasowo-kosztowa w planowaniu sieciowym przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w warunkach pewności.
 • Optymalizacja czasowo-kosztowa w planowaniu sieciowym przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w warunkach ryzyka.
 • Zastosowanie sieci alternatywno-decyzyjnej w planowaniu przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie czasu jego realizacji.
 • Zastosowanie sieci alternatywno-decyzyjnej w planowaniu przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie kosztów jego realizacji.
 • Zastosowanie sieci alternatywno-stochastycznej w planowaniu przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie czasu jego realizacji.
 • Zastosowanie sieci alternatywno-stochastycznej w planowaniu przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie kosztów  jego realizacji.
 • Metoda łańcucha krytycznego w zarzadzaniu przykładowym przedsięwzięciem budowlanym 
 • Analiza efektywności zastosowania wybranych metod monitorowania realizacji robót budowlanych na konkretnym przykładzie przedsięwzięcia budowlanego.
 • Analiza efektywności wybranych sposobów szacowania czasu realizacji robót budowlanych w planowaniu sieciowym przykładowego przedsięwzięcia budowlanego .
 • Wstępna analiza przyczynowo-skutkowa z uwzględnieniem czynników trudno mierzalnych dotycząca  przekroczenia kosztów/terminu dyrektywnego wybranego przedsięwzięcia budowlanego.
 • Wstępna analiza przyczynowo-skutkowa z uwzględnieniem czynników trudno mierzalnych dotycząca uszkodzeń wybranego obiektu budowlanego.
 • Wielokryterialna ocena technologii remontu przykładowego obiektu budowlanego z wykorzystaniem wybranych metod MCDA (Multi Criteria Decision Analysis). 
dr inż. Jarosław Malara
 • Krytyczna analiza zastosowania różnych systemów materiałowych dla badanego elementu.
 • Wielokryterialna (lub inna) analiza doboru rozwiązań technicznych robót budowlanych na przykładzie…
 • Analiza ryzyka wyboru nietypowego rozwiązania technologicznego rzeczywistego problemu budowlanego.
 • Model decyzyjny wspierania działań kierownika budowy.
 • Optymalizacja harmonogramu budowlanego. Studium przypadku.
 • Szacowanie skutków występowania błędów wykonawczych.
 • Analiza wyboru metody wyłaniania podwykonawcy.
 • Badanie wpływu  czynników na wydajność pracy robotników budowlanych.
 • Analiza sposobów redukcji opóźnień w procesie budowlanym.
 • Rozbieżności pomiędzy nakładami zawartymi w KNR-ach, a rzeczywistymi wartościami. Badania własne.
 • Analiza prawidłowości zastosowania metod organizacji pracy.
 • Model kształtowania placu budowy uwzględniający zmienność zatrudnienia i dynamizm procesów technologicznych.
 • Analiza przyczyn błędów wykonawczych i ich następstw. Studium przypadku.
 • Symulacyjny model optymalizacji zasobów (w tym zatrudnienia) w trakcie całego wybranego przedsięwzięcia budowlanego.
 • Analiza przeszkód realizacji inwestycji budowlanych wraz ze sposobami zmniejszania ryzyka ich wystąpienia.
 • Dobór materiałów budowlanych uwzględniający cykl życia obiektu budowlanego i koszty eksploatacji.
 • Krytyczna ocena zarządzania przedsięwzięciem budowlanym. Studium przypadku

dr inż. Damian Wieczorek

 • Analiza czynników determinujących podwyższoną jakość wykonania wybranych robót budowlanych lub wybranych elementów obiektu budowlanego.
 • Analiza porównawcza alternatywnych rozwiązań obiektu budowlanego w aspekcie jego kosztów cyklu życia.
 • Analiza porównawcza kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego dla wybranych inwestycji budowlanych.
 • Analiza porównawcza zastosowania alternatywnych metod organizacji budowy na przykładzie realizacji wybranej inwestycji budowlanej.
 • Analiza problemów, zagrożeń oraz potencjalnych szans dla inwestora, wynikających z wprowadzenia wykonawstwa zastępczego przy realizacji wybranych inwestycji budowlanych.
 • Analiza wpływu zastosowania różnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) na koszty użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego w fazie jego wieloletniej eksploatacji.
 • Harmonogramy budowlane i symulacje budowy na wybranych przykładach realizacji inwestycji budowlanych z wykorzystaniem narzędzi BIM 4D.
 • Kalkulacja standardowych i niestandardowych narzutów w cenie kosztorysowej za roboty budowlane – podejście teoretyczne, a praktyka (analiza porównawcza).
 • Komputerowe wspomaganie przedmiarowania, kosztorysowania, harmonogramowania i rozliczania robót budowlanych – wieloaspektowa analiza porównawcza w odniesieniu do tradycyjnych sposobów (metod) oraz nowoczesnego podejścia cyfrowego (CAD, BIM).
 • Krytyczna analiza dokumentacji projektowej dostarczonej przez inwestora (zamawiającego) w aspekcie przygotowania oferty i wykonania robót budowlanych na wybranych przykładach inwestycji budowlanych.
 • Krytyczna analiza dokumentacji projektowej opracowanej w standardzie BIM na wybranych przykładach inwestycji budowlanych w kontekście przydatności do przedmiarowania, kosztorysowania, rozliczania i harmonogramowania robót budowlanych.
 • Normowanie robót budowlanych w aspekcie tworzenia lub aktualizacji podstaw rzeczowych do kosztorysowania w budownictwie.
 • Oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych na przykładzie wybranych programów funkcjonalno-użytkowych.
 • Oszacowanie wartości ponadplanowych kosztów realizacji wybranej inwestycji budowlanej z uwagi na tryb poprawy wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji projektowej poprzez sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.
 • Planowanie robót budowlanych wymagających zastosowania rusztowań budowlanych lub deskowań systemowych w aspekcie minimalizacji czasu i (lub) kosztu ich zatrudnienia.
 • Prognozowanie kosztów rozbiórki obiektu budowlanego z uwzględnieniem oddziaływania czynników ryzyka.
 • Przedmiarowanie, kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych na wybranych przykładach inwestycji budowlanych z wykorzystaniem narzędzi BIM 5D.
 • Roboty dodatkowe i zamienne w inwestycjach budowlanych realizowanych w różnych systemach – szczegółowa analiza porównawcza systemów „zaprojektuj i wybuduj” oraz „wybuduj” w aspekcie zalet i wad oraz szans i zagrożeń, z perspektywy inwestora i wykonawcy.
 • Wielokryterialna analiza porównawcza (WAP) wyboru rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych lub technologicznych z zastosowaniem wybranych metod.
 • Wpływ wyboru podstaw rzeczowych na wartość ceny jednostkowej – analiza porównawcza na wybranych przykładach robót budowlanych (ziemnych, murowych, żelbetowych i innych).

dr inż. Bartłomiej Szewczyk

 • Analiza czasowo-kosztowa przykładowego przedsięwzięcia budowlanego.
 • Wykorzystanie metody wartości wypracowanej do kontroli postępu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
 • Wykorzystanie metody Monte Carlo w planowaniu sieciowym przedsięwzięcia budowlanego  w warunkach ryzyka.
 • Wykorzystanie metody PERT w planowaniu sieciowym przedsięwzięcia budowlanego  w warunkach ryzyka.
 • Zastosowanie zagadnienia transportowego w budownictwie.
 • Wykorzystanie metody łańcucha krytycznego w planowaniu i zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym.
 • Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby w przedsięwzięciu budowlanym.
 • Ocena opłacalności termomodernizacji budynku.
 • Wielokryterialna analiza porównawcza wybranych modeli maszyn budowlanych.
 • Wielokryterialna analiza porównawcza wybranych systemów rusztowań/deskowań.
 • Wielokryterialna analiza porównawcza wariantowych rozwiązań technologicznych wybranych robót budowlanych.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wykonania dróg tymczasowych na terenie budowy.
 • Porównanie wybranych programów do planowania i śledzenia postępu realizacji przedsięwzięć budowlanych.
 • Partnerstwo/ alianse pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych
 • Technologiczność wybranych rozwiązań budowlanych.

Tematy mogą zostać ukierunkowane na badania związane z wykonawstwem na budowie oraz na działalność firm.
Studenci mogą zaproponować temat lub problematykę, np. wynikającą z ich osobistych doświadczeń realizacyjnych w budownictwie albo z zainteresowań.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookiesSzczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności.

pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information