"Rozpoczęta rekrutacja na szkolenie „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Budowlanym - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA” Więcej
dr hab inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
Ostatnie miejsca na VI edycję Studiów Podyplomowych "Koordynator Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Budownictwie" - Początek studiów 28 października 2017, zjazdy z rocznikami nieparzystymi. Więcej
dr hab. inż. Wojciech Drozd
Rekrutacja na VII edycję studiów "Przedmiarowanie, kosztorysowanie
i planowanie robót budowlanych" otwarta. Więcej

dr inż. Michał Juszczyk
Już wkrótce planujemy rekrutację na VI edycję studiów „Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych". Planowana rekrutacja - styczeń/luty 2020 r. Rozpoczęcie studiów – marzec/kwiecień 2020r. Więcej
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak
Gwarantujemy profesjonalne zajęcia dydaktyczne, wykłady, ćwiczenia i laboratoria w oparciu
o najlepsze dostępne oprogramowanie Zuzia, Norma Pro, Planista, Primavera, MS Project.

mgr inż. Marcin Kowalik
Zakład L-31

Proponowane tematy prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych I stopnia

prof. dr hab. Stanisław Belniak
 • Ryzyko inwestowania w nieruchomości na wybranym przykładzie
 • Rozwój firm deweloperskich na wybranym przykładzie
 • Rozwój budownictwa indywidualnego w miejscowości „X”
 • Przygotowanie i ocena wybranego projektu inwestycyjnego
 • Inwestycje samorządu terytorialnego na wybranym przykładzie
 • Wpływ inflacji na proces szacowania nieruchomości
 • Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w budownictwie
 • System ubezpieczeń budowlano – montażowych
 • Koszty funkcjonowania firm budowlanych na wybranym przykładzie
 • System organizacji procesu budowlanego na wybranym przykładzie
dr inż. Renata Kozik
 • Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii wykonania wybranych elementów obiektu budowlanego  (np. ściany, stropy)
 • Projekt organizacji robót dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego
 • Projekt technologii i organizacji wykonania remontu budynku  wraz oszacowaniem kosztów remontu
 • Analiza rozwiązań technologicznych dla zabezpieczeń cieplno-wilgotnościowych budynków wraz z oszacowaniem kosztów
 • Technologie wzmacniania fundamentów starych budowli (analiza techniczno – ekonomiczna)
 • Metody oceny stopnia zużycia technicznego budynków i ich wykorzystanie w praktyce
 • Nowoczesne metody osuszania murów – analiza techniczno- ekonomiczna
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym
 • Metody planowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie
 • Technologia budowy domów drewnianych - analiza techniczno – ekonomiczna
 • Analiza przyczyn i okoliczności wystąpienia katastrof budowlanych
 • Budownictwo inteligentne  (np. zintegrowane systemy zarządzania)
 • Budowlany proces inwestycyjny na wybranym przykładzie wraz z oszacowaniem kosztów)
 • Nowoczesne technologie remontów elementów budynków i uwarunkowania  technologiczno – organizacyjne ich realizacji.
 • Budownictwo pasywne
 • Biobudownictwo – analiza techniczno - ekonomiczna
 • Procedura przetargu ograniczonego na roboty budowlane na przykładzie….
 • Procedura przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na przykładzie …..
 • Przetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – teoria i praktyka
 • Nieprzetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – teoria i praktyka
 • Projektowanie zagospodarowania placu budowy w aspekcie optymalizacji kosztów.
 • Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane – studium przypadku
 • Analiza technologiczno – ekonomiczna robót remontowych obiektów budowlanych.
 • Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych  – teoria i praktyka
 • Umowy o roboty budowlane i ich wpływ na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
 • Procedura administracyjno – prawna i jej wpływ na przebieg procesu budowlano – inwestycyjnego w Polsce i wybranych krajach
 • Procedura administracyjno – prawna poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych na wybranym przykładzie (obiekty zabytkowe, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska)
 • Dokumentacja techniczna budynku – teoria i praktyka
 • Umowy o roboty budowlane i ich wpływ na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
 • Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane (np. zaprojektowanie i wykonanie)
 • Badanie i analiza rynku budowlanego
dr inż. Jarosław Malara
 • Analiza technologiczno–ekonomiczna wyboru wariantu systemu dla wybranych robót wykończeniowych.
 • Charakterystyka niestandardowych rozwiązań technicznych w robotach budowlanych na przykładzie…
 • Analiza doboru technologii na podstawie realizacji inwestycji ….
 • Sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę kierownika budowy.
 • Przyczyny występowania błędów wykonawczych.
 • Pozytywne i negatywne praktyki  w relacjach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.
 • Identyfikacja czynników wpływających na zakłócenia realizacji inwestycji na przykładzie…
 • Badania wydajności pracy robotników budowlanych.
 • Skutki opóźnień w trakcie realizacji inwestycji.
 • Kryteria wyboru firmy podwykonawczej.
 • Wpływ błędów projektowych na realizację robót budowlanych.
 • Organizacja budowy przy ograniczonym dostępie terenu pod składowiska. Studium przypadku.
dr inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
 • Metody ocieplania ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych nowowznoszonych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań
 • Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych
 • Metody  termomodernizacji budynków
 • Nowoczesne materiały i technologie docieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących
 • Stosowane w Polsce i na świecie materiały i metody ocieplania ścian za pomocą izolacji transparentnej
 • Remont lub budowa obiektu budowlanego – technologia i organizacja budowy na wybranym przykładzie
 • Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii związanych z wykonaniem poszczególnych elementów budynku (ściany, stropy, dachy)technologia i organizacja wybranych robót wykończeniowych (np. tynkarskich)
 • Analiza techniczno-ekonomiczna współczesnych rozwiązań drzwi i okien
 • Analiza techniczno-ekonomiczna pokryć dachowych
 • Technologia i organizacja wykonania zielonego dachu
 • Materiały i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
 • Budownictwo systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów wznoszenia ścian
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych maszyn budowlanych do robót ziemnych
 • Organizacja przetargu na roboty budowlane na przykładzie wybranej gminy
 • Analiza działalności inwestycyjnej gminy
 • Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych na wybranych przykładach
 • Procedura przetargowa w budownictwie – teoria i praktyka
 • Opracowanie oferty przetargowej wraz z dokumentacją i pakietem prezentacyjnym firmy budowlanej
 • Analiza niekonwencjonalnych źródeł energii. Budownictwo energooszczędne
dr inż. Agnieszka Leśniak
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiązań stropów / lub pokryć dachowych/ lub elewacji/.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego/ lub wybranych systemów dociepleń  budynków/.
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wybranej budowie
 • Sposoby obliczania narzutów w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka
 • Podstawy sporządzania kosztorysu i ich wpływ na jego wynik
 • Efektywność wykonywania wybranych robót budowlanych
 • Metody osuszania murów – analiza techniczno – ekonomiczna
 • Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartość robót budowlanych
 • Spory i roszczenia stron w kontrakcie budowlanym  realizowanym w warunkach FIDIC
 • Procedura płatności miesięcznych w kontrakcie budowlanym w warunkach FIDIC – Warunki Ogólne  i Warunki Szczególne
 • Stopień zużycia technicznego wybranego budynku – studium przypadku
 • Remont i modernizacja budynku mieszkalnego – studium przypadku.
 • Sposoby pozyskiwania wykonawców/podwykonawców robót budowlanych na przykładzie…..
 • Partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych
 • Sposoby szacowania kosztów pośrednich w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka.
 • Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego
dr inż. Wojciech Drozd
 • Ocena stanu technicznego obiektu kubaturowego.
 • Dokumentacja realizacji inwestycji budowlanej.
 • Analiza techniczno – ekonomiczna adaptacji strychu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Procedury administracyjne w procesie budowlanym.
 • Analiza techniczno – ekonomiczna rozbudowy budynku mieszkalnego.
dr hab inż. Edyta Plebankiewicz
 • 1.Oszacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane – teoria i praktyka.
 • 2.Metody pozyskiwania wykonawców robót budowlanych na przykładzie wybranego inwestora.
 • 3.Analiza ofert przetargowych wykonawców budowlanych na wybranych przykładach.
 • 4.Przygotowanie inwestycji budowlanej na wybranym przykładzie.
 • 5.Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych elementów budynku.
 • 6.Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego
 • 7.Remont i modernizacja wybranego obiektu budowlanego –studium przypadku.
 • 8.Czas i koszt wybranego obiektu budowlanego w aspekcie jego rozwiązań technologiczno-materiałowych.
 • 9.Projekt organizacji budowy wybranego obiektu lub zespołu obiektów.
dr inż. Krzysztof Zima
 • Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez deweloperów w Krakowie.
 • Ryzyko w działalności firmy budowlanej.
 • Ryzyko w działalności firmy deweloperskiej
 • Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji.
 • Alternatywne źródła energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym.
 • Urządzenia i elementy zapewniające bezpieczeństwo na budowie.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna systemów deskowań lub rusztowań.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 • Planowanie czasu wykonania inwestycji budowlanej
 • Planowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej
 • Organizacja budowy lub wybranych procesów budowlanych.
 • Kosztorysowanie robót budowlanych – porównanie wariantów rozwiązań wybranych elementów budowlanych
dr inż. Elżbieta Starzyk
 • Alternatywne metody wykonania wybranych robót budowlanych
 • Organizacja budowy – studium porównawcze przykładowych realizacji
 • Czynności kierownika budowy – studium przypadku
 • Nadzór autorski na budowie – przepisy i praktyka
 • Nadzór inwestorski na budowie – przepisy i praktyka
dr inż. Michał Juszczyk
 • Analiza techniczno-kosztowa realizacji wybranych robót budowlanych z zastosowaniem alternatywnych technologii.
 • Analiza kosztów wariantowych rozwiązań wybranych elementów budynków (lub budowli).
 • Analiza techniczno-kosztowa wybranych robót budowlanych.
 • Analiza czasowo-kosztowa robót budowlanych na wybranym przykładzie.
 • Analiza dynamiki zmian zagospodarowania placu budowy na wybranym przykładzie.
 • Analiza techniczno-kosztowa transportu technologicznego na placu budowy na wybranym przykładzie
 • Analiza techniczno-kosztowa zastosowań deskowań systemowych (ściennych lub stropowych lub specjalnych) na wybranych przykładach.
 • Analiza efektywności wykorzystania czasu w robotach budowlanych na wybranych przykładach.
 • Analiza techniczno kosztowa zabezpieczeń wykopów głębokich na wybranych przykładach. 
dr inż. Grzegorz Śladowski
 • Sposoby szacowania kosztów robót budowlanych na wybranym przykładzie.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – regulacje prawne a opracowanie i stosowanie w praktyce – studium przypadku.
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - regulacje prawne a opracowanie i stosowanie w praktyce – studium przypadku.
 • Budżetowanie budowy - studium przypadku.
 • Ocena technologiczności rozwiązań budowlanych na konkretnym przykładzie.
 • Logistyka odzysku materiałów budowlanych w ramach remontu obiektu budowlanego – studium przypadku.
 • Problemy technologiczno-organizacyjne w rewaloryzacji obiektu budowlanego – studium przypadku.
 • Analiza techniczno- ekonomiczna wybranych rozwiązań budowlanych w rewaloryzacji obiektów budowlanych.
 • Struktury organizacyjne w zarządzaniu budową.
 • Optymalizacja zagospodarowania placu budowy na konkretnym przykładzie.

dr inż. Damian Wieczorek

 • Analiza czasowo-kosztowa alternatywnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) wykonania wybranych elementów obiektu budowlanego.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnych rozwiązań projektowych wykonania zabezpieczeń wykopów głębokich liniowych i szerokoprzestrzennych.
 • Charakterystyka indywidualnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) na wybranych przykładach realizacji inwestycji budowlanych.
 • Dynamiczne ujęcie budowy – charakterystyka zmian zagospodarowania terenu budowy w oparciu o wybrane przykłady realizacji inwestycji budowlanych.
 • Identyfikacja czynników ryzyka wraz z oceną jego wpływu na czas, koszt, bezpieczeństwo i jakość realizacji wybranych inwestycji budowlanych.
 • Identyfikacja problemów projektowych, technologicznych oraz organizacyjnych na wybranych przykładach realizacji inwestycji budowlanych.
 • Ocena (rachunek) efektywności ekonomicznej wybranych inwestycji budowlanych (lub ich rozwiązań alternatywnych) w oparciu o metody statyczne i dynamiczne.
 • Organizacja budowy w ujęciu rzeczowo-finansowym na przykładzie realizacji wybranej inwestycji budowlanej.
 • Planowanie bieżących napraw, remontów okresowych oraz modernizacji w fazie wieloletniej eksploatacji obiektu budowlanego.
 • Planowanie kosztów realizacji wybranych inwestycji budowlanych.
 • Planowanie budowy przy deterministycznym ujęciu czasu realizacji robót budowlanych na przykładzie wybranych inwestycji budowlanych.
 • Planowanie rozbiórki wybranego obiektu budowlanego z uwzględnieniem kwestii technicznych, ekonomicznych, prawnych i środowiskowych oraz związanych z bezpieczeństwem realizacji robót.
 • Projekt makroniwelacji terenu na przykładzie wybranych inwestycji budowlanych z zakresu budownictwa przemysłowego, sportowego (lub innych) z uwzględnieniem wariantów scenariuszy nadwyżki lub niedoboru objętości humusu i (lub) urobku zasadniczego.
 • Projekt montażu konstrukcji wraz z opracowaniem instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) na przykładzie realizacji wybranej inwestycji budowlanej.
 • Rola, zadania i relacje (związki) zamawiającego, kosztorysanta oraz projektanta w procesie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.
 • Sposoby szacowania kosztów pośrednich i zysku w kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych – perspektywa inwestora, a wykonawcy.
 • Sposoby zapobiegania zagrożeniom na budowie w ujęciu obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyjętych standardów w wybranych przedsiębiorstwach budowlanych.
 • Uchybienia, braki i błędy projektowe – sposoby ich zapobiegania lub radzenia z nimi na etapie realizacji inwestycji budowlanych.
 • Udział kosztów za roboty ziemne w budowlanych inwestycjach kubaturowych, mostowych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej – analiza porównawcza na wybranych przykładach.

dr inż. Bartłomiej Szewczyk

 • Koszty wariantowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych wybranych elementów budowlanych.
 • Koszty wariantowych rozwiązań technologicznych wybranych robót budowlanych.
 • Analiza sieciowa przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie.
 • Planowanie zatrudnienia w przedsięwzięciu budowlanym z wykorzystaniem modelu sieciowego.
 • Techniki montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Działania wykonawców robót budowlanych w sytuacji przekraczania założonego budżetu.
 • Działania wykonawców robót budowlanych w sytuacji zagrożenia dotrzymania terminu realizacji robót budowlanych.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych podłóg sportowych.
 • Analiza porównawcza technologii wykonania ścian fundamentowych.
 • Wykorzystanie baz danych w przedsiębiorstwach budowlanych.
 • Partnerstwo/ alianse pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych.
 • Technologia prefabrykacji w budownictwie jednorodzinnym.
 • Analiza wariantowych rozwiązań przewodów kominowych.
 • Ocena perspektyw dla rynku budowlanego w Polsce.
 • Planowanie i śledzenie postępu realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem programu MS Project.

Tematy mogą zostać ukierunkowane na badania związane z wykonawstwem na budowie oraz na działalność firm.

Studenci mogą zaproponować temat lub problematykę, np. wynikającą z ich osobistych doświadczeń realizacyjnych w budownictwie albo z zainteresowań.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookiesSzczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności.

pliki cookies z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information